ייפוי כוח מתמשך

לא כל עורך דין מתמחה בתקנות הנוגעות להליך ייפוי כוח מתמשך, תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר נחקק באפריל 2017. ייפוי כח זה מאפשר לכל אדם להפקיד סמכויות בידי מי שיבחר להיות מיופה כוחו, גם לאחר שיאבד את צלילות דעתו, כדי לא להגיע למצב של מינוי אפוטרופוס בהליך סבוך ומסורבל שעלול לקבל גם החלטות הנוגדות את רצונותיו של אותו אדם.

ייפוי כח מתמשך מאפשר לכל אדם לקבוע מי יטפל בענייניו, כאשר כבר לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו. מדובר במהפכה בתחום האפוטרופסות, המותירה בידי האדם עצמו גם כאשר יהיה במצב לא כשיר, את הזכות להורות ולהנחות את מי שיבחר כמיופה כוחו לקבוע ולהחליט על הפעולות והמעשים העתידיים הנוגעים לחייו, חיי משפחתו הונו ורכושו.  

זהו הליך החוסך את הליך מינוי וניהול אפוטרופסות הכרוך בבירוקרטיה רבה, התרוצצות בבתי המשפט והעלויות הנלוות בגינו. ייפו כח מתמשך נחתם כאשר החותם עליו הנו כשיר והוא ייכנס לתוקף כאשר יהיה ברור כי מייפה הכוח, כבר לא מסוגל לקבל החלטות בענייניו. המהלך הזה מכבד את רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו בעצם העברת ההנחיות שלו למיופה כוח אשר בו בחר מרצונו החופשי מתוך ידיעה ברורה, כי יבצע כל פעולה או מעשה בעניינו או בעניין משפחתו, כפי שמפורט בייפוי הכוח המתמשך ועל פיו יישק דבר וסמכותו אינה תפקע אלא תתמשך.

מתי נכנס לתוקף ייפוי כח מתמשך?

 
ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף כאשר מייפה הכח –הממנה אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו. אז יעברו ענייניו למיופה כוחו אדם אחד או יותר, אשר מונו על ידו קודם כאשר היה צלול. יכול מייפה הכח- הממנה להחליט גם כי אל מיופה הכוח יועברו סמכויות בעניין מסוים בלבד כמו למשל: בריאות, רכוש ועוד.
תכליתו של ייפוי כח מתמשך היא שהוא יינתן כאשר האדם כשיר וייכנס לתוקפו כאמור כאשר הממנה איבד את כשירותו ויכולתו לקבל החלטות בענייניו או באופן כללי בצורה מושכלת.
הרעיון הגלום בתיקון ויפוי כח מתמשך הנו ברצון להגן ולכבד את רצון והאוטונומיה של הפרט, כאשר מינוי אפוטרופוס מנוגד לכל אלה.
 

טפסים הנלווים לייפוי כח מתמשך

 
*  טופס הנחיות מקדימות - מאפשר לחותם על ייפוי כח מתמשך לתת הנחיות מקדימות גם לאפוטרופוס עתידי, אם ימונה כזה על ידי בית המשפט במקרה למשל של אדם ערירי. האפוטרופוס יהיה מחויב לבצע את כל ההנחיות הכלולות בייפוי הכח כלשונן.
* טופס ויתור על סודיות רפואית - נועד להבטיח כי בשלב הכנסת ייפוי הכח לתוקף, תהיה לאפוטרופוס הכללי הזכות לסרב למי שמונה למיופה הכח, זאת בשל אי עמידה בקריטריונים הקבועים בחוק כמו שהנו פושט רגל ולכן אינו יכול לנהל עניינים רכושיים של אחר. (אין חובה לחתום על טופס זה).
* טופס הבעת רצון - טופס המאפשר לאפוטרופוס לקבוע מי יהיה מחליפו במידה ולא יוכל יותר לכהן בתפקידו. בדרך כלל נוהגים כך, הורים המשמשים אפוטרופוסים לילדם וחוששים מהעתיד אחרי לכתם.
* טופס למינוי תומך בקבלת החלטות בנושאים אישיים או רכוש.
 

מה מומלץ לכלול בייפוי כח מתמשך?

 
חתימה על ייפוי כוח מתמשך מסדירה את כל מישורי הרווחה של האדם הממנה בהיבטים שונים של חייו כמו: היכן יתגורר, מהם צרכיו היום היומיים, החלטות רפואיות ובריאותיות הקשורות לגופו ונפשו. באיזה סביבה חברתית ברצונו לחיות בעתיד, ומה ייעשה בהונו ורכושו.
לעניין הרכוש נציין כי ייפוי כוח זה מאפשר מינוי מידי לממונה לקבל החלטות בנוגע לרכוש מייפה הכוח, החוסך עריכת ייפוי כוח כללי נוטריוני שאמור להיות בתוקף עד אובדן הכשירות. זהו בדיוק הזמן להכניס את יפוי הכח המתמשך לתוקף.
מומלץ כי מיפה הכוח יגדיר באופן מפורט ומדויק את ההחלטות שמיופה כוחו הממונה - יכול לקבל במסגרת הסמכויות הניתנות לו כולל התייחסות למתן הלוואות, מתנות או תרומות, חתימה על עסקאות כולל סכומים מדויקים כאשר החוק מתיר תקרה של חצי מיליון ₪. וכן פעולות פיננסיות נוספות שמיופה הכוח ירצה כי הממונה מטעמו יודיע עליהן בטרם יצאו לפועל או אחרות שאין להודיע עליהן.
בנוסף יוכל הממנה להעניק למיופה כוחו סמכויות נרחבות אשר יאפשרו לו לפעול כמו מי שמינה אותו, אלא אם כן הוא הונחה לבצע פעולות כגון: הסכמה למסירת ילד לאימוץ, המרת דת,  עריכת צוואה, השתתפות בבחירות והנחיות הנוגעות לחוק החולה הנוטה למות.

האם מותר לבצע השקעה מכספי הממנה?

 
החוק קובע כי בהיעדר הנחיות מקדימות, כספי הממנה יושקעו בכפוף לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – התש"ס-2000 בסכום שאינו למעלה מיליון ₪ ובתנאים הבאים:
* ההשקעה מבוצעת בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה.
* ההשקעה הנה בכפוף לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התש"ס-2000.
* נכון לתאריך 11.2020 עמדת האפוטרופוס הכללי באשר להחלטות השקעת כספי הממנה,
  צריכה להיות סבירה ומחייבת את הממונה לפנות לקבלת הנחיות ואישור בית המשפט
 במקרים כמו: השקעה שסכומה למעלה ממיליון ₪. השקעה בכל סכום, שאין לגביה הנחיות
 מקדימות בייפוי הכח המתמשך, נוגדת את ההנחיות המקדימות בייפוי הכח.
 

מי מוסמך להחתים על יפוי כח מתמשך?

 
חתימה על מסמך ייפוי כח מתמשך דורשת ייעוץ וליווי של עורך דין אשר הוסמך והוכשר לעניין. את החתימה מבצעים במעמד עורך הדין הנעדר כל עניין אישי בייפוי הכח.
כדי להכניס את ייפוי הכח לתוקף, יש לשלוח לאפוטרופוס הכללי אישור וחוות דעת רפואית, המאשרים את חוסר המסוגלות והכשירות של הממנה.
שלבי הכניסה לתוקף של יפוי כח מתמשך:
* חתימה על הצהרה כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך.
* ניתן לשלוח הצהרה זו באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי באמצעות האזור האישי של מיופה
  הכוח. בהיעדר גישה, יש להגיע אל משרדי האפוטרופוס הכללי באזור הרלבנטי ולהגיש
  טופס הצהרה חתום וכן מסמכים רלבנטיים נוספים, בכפוף להנחיות הממנה.
* יש להזדהות באמצעות תעודת זהות במשרד האפוטרופוס. כאשר מדובר בכמה מיופי כח
  אשר מונו ע"י הממנה – על כולם יהא להגיע אל משרדי האפוטרופוס או לחלופין שאחד
 מהם יציג אסמכתא חתומה על ידי כולם המבקשת הכנסת יפוי הכח לתוקף.
* השלב הסופי, יתבצע על ידי עורך דין אשר הוסמך לבצע יפוי כח מתמשך והוא יגישו באופן
  דיגיטלי למשרדי האפוטרופוס הכללי, ובהמשך יקבל אישור על קבלת הבקשה להפקדת יפוי
  הכח.
* עורך הדין יעביר עותק מטופס הגשת הבקשה להכניס לתוקף ייפוי כח מתמשך.
 

מתי יבוטל ויפקע תוקף יפוי כח מתמשך?

 
ייפוי כוח מתמשך יבוטל במקרים הבאים, לפיכך מומלץ תמיד למנות 2 ממונים על ידי הממנה. ניתן למנות מיופה כח מי שגילו 18 שנים ומעלה.
* כאשר הממנה מבטל אותו בכתב לממונה.
* כשאר הממנה עצמו קבע תנאי לביטולו והוא מתקיים.
* כאשר הממנה נפטר (אז יידרשו צו קיום צוואה או צו ירושה).
* במקרה של אי כשירות הממונה או הודעה מטעמו על פרישתו מרצון והוא הממונה היחיד.
* במקרה בו הממנה מבטל את ייפוי הכוח במצב של צלילות דעת ובהודעה בכתב אל
  הממונה.
 
FacebookGoogle+Linkedin

  משרד 077-3463480 ; פקס 077-3463481   
נייד 053-3610111 ; כתובת: רח' חורב 8, חיפה 3434112 
(שלוחה נוספת: רח' מרמורק 9, תל אביב 6425403) 
  www.cohenlaw.co.il ; info@cohenlaw.co.il  

   דובי כהן משרד עורכי דין

מקרקעין,

חוזים, צוואות וירושות